PRVA OBRAVNAVA

V primeru, da z obravnavo v naši ambulanti niste zadovoljni ali so po vašem mnenju kršene vaše (pacientove) pravice, lahko podate zahtevo za prvo obravnavo:

1. pisno ali ustno na Amigdala d.o.o., PE Lenart, Maistrova ulica 22, 2230 Lenart

2. posredujete na elektronski naslov: amigdala.lenart@gmail.com in sicer:

    - Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve.

    - Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

    - Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.


V zahtevi navedite točne podatke (čas, kraj, udeležen osebe, opišite kršitve vaših pravic, morebitne posledice in predlog rešitev).
Pristojna oseba za spremljanje in obravnavo takšne zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic je:

Aleksander Šosterič, dr.med., spec. druž. med.


ŠOSTERIČ ALEKSANDER – ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE

Naslov: Maistrova 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Uradne ure v ordinacijskem času ambulante

Telefon: 02 729 18 32

E-pošta: sosteric.lenart@ario.net


ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

1. Pri uresničevanju pravic iz Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP, Uradni list RS, št. 15/2008, 49. člen) pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) zlasti tako, da:

– pacientu na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene,
– daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve,
– pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po tem zakonu,
– za pacienta opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
– pri izvajalcih zdravstvenih storitev neformalno posreduje z namenom hitrega odpravljanja kršitev,
– kadar ne gre za kršitev pravic po tem zakonu, pacienta napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali pristojen državni organ,
– v okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva po tem zakonu in daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in v korist pacienta za hitro in uspešno razrešitev spora.

2. Zastopnik daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

3. Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov zastopnik skrbi za promocijo pacientovih pravic in njihovo uresničevanje v sistemu zdravstvenega varstva. Pri tem lahko izvajalcem zdravstvenih storitev svetuje in predlaga ukrepe za učinkovito uveljavitev določb tega zakona.

4. Zastopnik lahko kadar koli naslovi izvajalcem zdravstvenih storitev predloge, mnenja, kritike ali priporočila, ki so jih ti dolžni obravnavati in nanje odgovoriti v roku, ki ga določi zastopnik.

5. Zastopnik določi rok, v katerem mu izvajalec zdravstvenih storitev pošlje zahtevana pojasnila in informacije o domnevnih kršitvah. Ta rok ne sme biti krajši od 8 dni. Če izvajalec zdravstvenih storitev ne pošlje zastopniku pojasnil oziroma informacij v zahtevanem roku, mu brez odlašanja sporoči razloge, zaradi katerih ni ugodil njegovi zahtevi.

6. Izvajalec zdravstvenih storitev mora zastopniku omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za njegovo delo v zvezi z zadevo, ki jo obravnava, najpozneje v petih dneh od prejema zahteve. Zastopnik se lahko seznani z zdravstveno dokumentacijo pacienta na podlagi njegove pisne privolitve.

7. Zastopnik lahko prekine nadaljnje aktivnosti, če ugotovi, da je bila zadeva rešena na drug način, če pacient neupravičeno ne sodeluje v postopku ali je iz njegovih dejanj razvidno, da ne kaže zanimanja za nadaljevanje postopka.

8. Zastopnik lahko na podlagi pooblastila pacienta izvajalcu zdravstvenih storitev predlaga način, s katerim naj se ugotovljena nepravilnost odpravi. Pri tem lahko predlaga povrnitev škode ali predlaga drug način odprave nepravilnosti, ki je bila povzročena pacientu.

9. Zastopniki medsebojno sodelujejo in si nudijo potrebno pomoč pri izvrševanju svojih nalog.

10. Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.Adela POSTRUŽNIK, Zastopnik pacientovih pravic Maribor,

Sedež: Prostori NIJZ Maribor, Ljubljanska cesta 4/II, 2000 Maribor.

Uradne ure: ponedeljek od 11.00 do 18.00, ter sreda od 9.00 do 14.00 in četrtek od 8.00 do 12.00.

Telefon: 02 333 12 63 ali 030 464 204

E-pošta: adela.postruznik@nijz.si

Vlasta CAFNIK, Zastopnik pacientovih pravic Maribor,

Sedež: Prostori NIJZ Maribor, Ljubljanska cesta 4/II, 2000 Maribor.

Uradne ure: torek od 14.00 do 18.00, sreda od 8.00 do 12.00 in četrtek od 8.00 do 12.00.

Telefon: 02 333 12 64 ali 051 217 424

E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

Naročanje pacientov za oba zastopnika ob ponedeljkih in sredah med 8.00 in 12.00 uro na mobilni telefon 041/681-304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor pri ga. Nini Pavletič, e-pošta: zzp-mb@nijz.si


ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Izpostava Lenart, Kraigherjeva 19B, Lenart

Telefon: 02 720 06 80